List vlastnictví

„Jeden z výstupů (sestava) souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR, který obsahuje výčet nemovitých věcí evidovaných v katastru nemovitostí podle jejich vlastníků či spoluvlastníků a jiných oprávněných s údaji o právních vztazích k nemovitostem; běžně se užívá zkratka "LV“. Údaje v něm obsažené se dokládají stavební spořitelně originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z katastru nemovitostí. Jedná se o veřejnou listinu, v níž se osvědčují údaje o nemovitostech zapsané v katastru nemovitostí. Za vyhotovení výpisu se platí správní poplatek."