Parcelní číslo

Číslo pozemku, pod kterým je pozemek veden v katastru nemovitostí.