Způsobilost k právním úkonům

Způsobilost vlastním jednáním nabývat práva a povinnosti. Nemá-li fyzická osoba plnou způsobilost nabývat práv a povinností vlastním jednáním (tj. nemá-li plnou způsobilost k právním úkonům, plnou svéprávnost), jedná za ni v běžných záležitostech její zákonný zástupce. U nezletilé osoby její rodič, osvojitel či poručník, v ostatních případech soudem ustanovený opatrovník v mezích soudního rozhodnutí. Jestliže zákonní zástupci jsou povinni též spravovat majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu.