Využijte možnosti snížení daňového základu o nezdanitelné položky daně

Ještě jste nepodali daňové přiznání? Neplaťte na daních z příjmů více než musíte. Pro snížení základu daně využijte práva na odpočet o nezdanitelné položky.

Nezdanitelné položky základu daně

Seznam nezdanitelných položek základu daně a jejich náležitosti vymezuje zákon o daních z příjmů.

Ať už jste zaměstnanec nebo OSVČ, máte nárok využít nezdanitelných položek v případě, že splňujete podmínky nároku na odečet nezdanitelné položky. Čím více si těchto odpočtů od daňového základu uplatníte, tím nižší daně budete muset odvést státu . Zároveň si tímto způsobem můžete snížit výši záloh na zdravotní a sociální pojištění kvůli snížení daňového základu na jehož základě se vypočítávají zálohy. K tomu, abyste jednotlivé výhody mohli využít, je zapotřebí řádně doložit potvrzení k nároku na určitou odečitatelnou položku.

Pozor! Někteří poplatníci mají snahu zaměňovat nezdanitelné položky základu daně se slevami na dani. Přitom jde o odlišné pojmy s jiným postupem výpočtu. Nezdanitelné položky se uplatňují již při výpočtu daňového základu. Zatímco slevy na dani se odpočítávají až po výpočtu daně z příjmu.

Na odpočitatelné položky základu daně nemají nárok živnostníci, kteří přešli do režimu paušální daně.
• Seznam nezdanitelných položek daně
• Poskytnutí daru na dobročinné účely
• Soukromé životní pojištění
• Odborové příspěvky
• Penzijní pojištění
• Úroky z hypotéky a stavebního spoření
• Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poskytnuté dary (bezúplatná plnění)

Poskytli jste v roce 2021 dar právnickým či fyzickým osobám za účelem konání dobrých skutků? V tom případě si můžete tímto počinem snížit základ daně. Ovšem jen tehdy, když o tomto poskytnutém daru máte potvrzení od dané organizace či fyzické osoby.

Zákon stanovuje u poskytnutých darů jejich minimální výši a maximální limit pro odpočty od daňového základu.

U fyzických osob je minimální výše poskytnutého daru stanovená na částku, která odpovídá minimálně 2 % základu daně, anebo minimální částce 1 000 Kč. Maximální limit pro odpočet u fyzických osob činí 15 % ze základu daně. Ovšem kvůli pandemické situaci se navýšil limit na hodnotu 30 % pro zdaňovací období roku 2020 a 2021. Pro rok 2022 již platí běžná hranice 15 %.

Právnická osoba může využít nároku na odpočet základu daně tehdy, když poskytnutá částka činila minimálně 2 000 Kč. Maximální limit pro odpočet u právnických osob činí 10 % základu daně. Stejně jako u fyzických osob je tento limit pro roky 2020 a 2021 navýšen na 30 %.

Zákon o bezúplatném plnění stanovuje také přesně vymezené hodnoty daru, které souvisejí se zdravotnickými ú­čely.

Soukromé životní pojištění

Nárok na odpočet od základu daně mají i ti poplatníci, kteří se podílejí na úhradě svého sjednaného životního pojištění. Pro splnění nároku je nutné, aby dané životní pojištění bylo sjednané s pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Uzavřené pojištění může být i jinou pojišťovnou, která má sídlo na území členského státu Evropské unie.

Poplatník v této smlouvě musí mít ujednán termín pro výplatu pojistného plnění, a to nejdříve 60 kalendářních dnů od založení smlouvy. Zároveň nemůže být poplatníkovi vyplaceno plnění dříve, než dovrší věku 60 let. Pro nárok na odpočet daňového základu jsou přijatelné pouze takové smlouvy, které nevyplácí jiné příjmy než pojistná plnění.

Maximální částka, kterou si poplatník může ze základu daně odečíst, je stanovená na výši 24 000 Kč za zdaňovací období. Sčítají se částky na pojistné ze všech smluv, které má poplatník uzavřené s jednotlivými pojišťovnami.

Smlouva také musí splňovat minimální pojistnou částku pro případ dožití:

Pojistná doba 5–15 let Pojistná doba nad 15 let Min. pojistná částka 40 000 Kč Min. pojistná částka 70 000 kč

Zaplacené členské příspěvky

Snížit daňový základ si poplatník může, pokud je členem odborové organizace, kde se podílí na úhradě členských příspěvků. Musí jít ovšem o takovou organizaci, která dle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Maximálně si poplatník může odečíst 1,6 % z daňového základu, nejvýše ovšem částku 3 000 Kč za zdaňovací období.

Penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní pojištění

Jestliže se poplatník zajišťuje na starobní důchod prostřednictvím penzijního připojištění, penzijního pojištění a doplňkového penzijního pojištění, má nárok ponížit si základ daně o úhrn všech částek na pojištění v maximální výši 24 000 Kč za zdaňovací období . Přijatelné jsou pouze takové sumy uhrazené poplatníkem, které převyšují limit 1 000 Kč měsíčně.

Úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru

Poplatník si ze základu daně může odečíst úhrn zaplacených úroků za zdaňovací období poskytnutých na úvěr ze stavebního spoření a hypoteční úvěr. Sjednaný úvěr je uplatnitelný pouze v případě, že je využíván pro financování bytových potřeb poplatníka nebo jeho rodiny. Pokud se na splácení úvěrů podílí například manželé, může si nárok na odpočet uplatnit jeden z nich v celé výši úhrnu částek, či si odpočet uplatní jako pár, kdy si každý odpočte stejnou část.

Celková částka, kterou si mohou poplatníci odečíst od základu daně, je od roku 2021 ve výši 150 000 Kč. Do roku 2021 byla částka dvakrát vyšší, tedy 300 000 Kč. Rozhodující pro snížení daňového základu je datum obstarání bytové potřeby, nikoliv datum sjednání úvěru.

Úhrady za další vzdělávání

Poslední položkou, o kterou si mohou poplatníci snížit základ daně, jsou úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Jedná se o situace, kdy výdaje za vzdělávání nehradil zaměstnavatel, ani nebyly uplatněné jako výdaj poplatníkem. Maximální limit pro odpočet je 10 000 Kč za zdaňovací období.

U zdravotně znevýhodněných osob je tento limit navýšen na 13 000 Kč. Pokud se vzdělávání zúčastnila osoba s těžším zdravotním postižením, má nárok na odpočet základu daně ve výši až 15 000 Kč. Do dalšího vzdělávání se nepočítá studium na středních a vysokých školách.

Autor: Veronika Němcová