Co se rozumí bytovými potřebami?

Bytovými potřebami se ve smyslu § 6 zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. v platném znění rozumí následující bytové potřeby na území České republiky:

 • pro fyzické osoby (za financování bytových potřeb účastníka se považuje i financování bytových potřeb osob blízkých):
  1. výstavba bytového domu, rodinného domu, nebo bytu ve vlastnictví
  2. změna stavby na bytový dům, rodinný dům, nebo byt
  3. koupě bytového domu, rodinného domu, nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů, nebo bytu
  4. koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu
  5. splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání
  6. změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na bytovém domě nebo rodinném domě,
  7. vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců
  8. úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání
  9. řešení bytové potřeby uvedené pod body 3. a 4. úplatným převodem nebo přechodem podle zvláštního předpisu
  10. připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního předpisu k veřejným sítím technického vybavení
  11. splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb uvedených pod body 1 až 10 s výjimkou pokut nebo jiných sankcí.
 • pro právnické osoby
  1. bytové potřeby uvedené pro fyzické osoby pod č. 1. – 6. a č. 9. včetně splacení úvěru či půjčky použitých na financování těchto bytových potřeb
  2. výstavba sítí technického vybavení.

Uzavřel – li účastník smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. 2003, může prostředky z úvěru použít i na financování bytových potřeb podle zákona ve znění platném do 31. 12. 2003, tj.

 • získání bytu
 • výstavba nebo koupě stavby pro bydlení
 • získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení
 • změna, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části včetně případného podílu na úpravách společných částí
 • stavební úprava nebytového prostoru na byt
 • úhrada závazků s výše uvedenými účely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb

Detailně viz slovník pojmů – bytové potřeby