Kolaudační rozhodnutí

Správní akt vydaný stavebním úřadem v kolaudačním řízení, jímž se osvědčuje soulad dokončené stavby s její stavebně technickou dokumentací i její vhodnost ke stanovenému účelu a jímž se současně povoluje užívání dokončené stavby k tomuto účelu.